bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัด CDC พื้นที่ขายของสุดไฮที่ Cystral Design Center รามอินทรา

ตลาดนัด CDC พื้นที่ขายของสุดไฮที่ Cystral Design Center รามอินทรา

            ตลาดนัด CDC รามอินทรา เป็นส่วนหนึ่งของ Community Mall Cystral Design Center โดยแต่เดิมทาง CDC ได้จัดแบ่งโซนบริเวนลานวางเฟส 2 เป็นพื้นที่ให้เช่าของตลาดนัด CDC Weekend Market แต่ตอนนี้มีการปรับปรุงบางส่วนจึงได้ย้ายตลาดนัด CDC มาเปิดบริเวณหน้า Modern Form โซน G แทนแบบชั่วคราวและนับเป็นข่าวดีเพราะทางตลาดนัด CDC จะกลับมาเปิดที่เฟส 2 ได้แล้วในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

            ตลาดนัด CDC เป็นตลาดนัดที่ทางผู้จัดออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เน้นความ งดงาม อย่างลงตัวทั้งการจัดวาง การออกแบบสถานที่ การคัดเลือกคุณภาพของสินค้าของผู้ที่ต้องการมาขายให้สอดคล้องกับแนวความคิดของตลาด สินค้าที่ผ่านการอนุญาตให้มาขายส่วนใหญ่จึงเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใคร สินค้าที่ทำขึ้นเอง ของตกแต่งเก๋ๆ หรือเป็นสินค้าที่มีแนว มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าหากเป็นอาหารก็จะมีทั้งเรื่องคุณภาพ แพคเกจหีบห่อของอาหาร รูปแบบการทาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตลาดนัดนี้ที่สามารถดึดดูดผู้ที่ชอบความคิดสร้างสรรค์ หรือผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสบายๆ โดยไม่เพียงแค่การจัดวางตำแหน่งและอารมณ์ของแสงเท่านั้น ทางตลาดนัด CDC ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับลูกค้าอยู่ตลอด มีการแสดงดนตรีสดแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้เวที เล่นกันสดๆ ท่ามกลางผู้ที่มาเดินซื้อของและพ่อค้าแม่ค้าให้เพลิดเพลินกับการซื้อของ

            กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเดินซื้อของที่ ตลาดนัด CDC นี้มีกำลังซื้อสูงมาก ด้วยภาพลักษณ์ของตัว Community Mall บวกกับการวาง Position ในทางการตลาดให้อยู่ในตำแหน่งบน มุ่งเป้าหมายเฉพาะผู้ที่ฐานะระดับกลางถึงสูงที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แล้ว ทำให้มีการคัดเลือกคุณภาพของสินค้าที่ขายค่อนข้างละเอียดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความเป็น Cystral Design Center ไม่ให้ถูกกลืนไปกับความเป็น “ทั่วไป” ไม่แตกต่าง สินค้าส่วนใหญ่ก็ราคาสูงตามคุณภาพและความคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นมา

หากใครสนใจมาขายของที่ตลาดนัด CDC นี้มีระเบียบการผู้พอสมควร ควรที่จะอ่านให้ละเอียด รูปแบบของการเช่าพื้นที่ขายของที่นี่เป็นสัญญาการเช่าครั้งละ 2 เดือน โดยจับคู่เดือนแบบนี้คือ
           มกราคม-กุมภาพันธ์ , มีนาคม-เมษายน , พฤษภาคม-มิถุนายน
           กรกฎาคม-สิงหาคม , กันยายน-ตุลาคม , พฤศจิกายน-ธันวาคม
การจองพื้นที่เช่าขายของที่ตลาดนัด CDC จะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ขาย รายละเอียดและรูปภาพของสินค้าที่จะขาย เพื่อให้ทางตลาดนัด CDC พิจารณาก่อนว่าจะได้พื้นที่หรือไม่ ซึ่งจะได้รู้ผลประมาณช่วงกลางเดือนของเดือนที่ 2 ของแต่ละรอบสัญญา และถ้าหากได้จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าท่านได้พื้นที่แล้ว และจะต้องจ่ายล่วงหน้าทั้ง 2 เดือน+เงินประกัน 5,000 บาท(จะได้คืนภายหลัง)ภายในวันที่ 15-20 ของเดือนก่อนที่จะเข้าพื้นที่ คำนวณเฉลี่ยแล้วค่าเช่าของที่นี่ตกชั่วโมงละประมาณ 71 บาท

ระเบียบการของตลาดนัด CDC หากอยากไปเช่าพื้นที่ขายของต้องอ่านให้ละเอียด
            1. ผู้เช่าต้องเข้าพื้นที่เพื่อจัดเตรียมร้านค้าภายในช่วงเวลา 15.00-17.00 น.เท่านั้นหากเลยกําหนดเวลานี้ทางศูนย์ฯจะถือว่าสละสิทธิ์การขายในวันนั้นและห้ามเก็บร้านก่อนเวลา21.00น.
            2. ผู้เช่าต้องเก็บสินค้าและสิ่งของอื่นใดออกจากพื้นที่ก่อนเวลา24:00น.เท่านั้นหากเลยกําหนดเวลานี้จะถือว่าท่านยินยอมให้ทางศูนย์ฯทําการริบสิ่งของที่ยังเก็บไม่แล้วเสร็จ
            3. ห้ามผู้เช่านําโต๊ะเก้าอี้รถเข็นหรือทรัพย์สินใดๆของศูนย์ฯไปใช้โดยเด็ดขาด
            4. ห้ามนําสินค้าหรือสิ่งของใดเข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาด
            5. ห้ามวางสินค้านอกบริเวณพื้นที่เช่าของตนเอง
            6. ห้ามขายสินค้าประเภทที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
            7. ห้ามขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือของก๊อปปี้ใดๆโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะให้ออกจากพื้นที่ทันทีและจะไม่พิจารณาให้เช่าพื้นที่อีกต่อไป
            8. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนตําแหน่งพื้นที่เช่าเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางศูนย์ฯก่อน
            9. ห้ามโอนสิทธิ์หรือเช่าช่วงให้ผู้อื่นมาขายสินค้าแทน
            10. ผู้เช่าจะต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ณ.จุดลงทะเบียนในแต่ละวันและต้องแสดงบัตรเข้าพื้นที่ตลอดการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
            11. หากผู้เช่าร้านใดไม่เปิดร้านค้าเกินกว่า2วัน/เดือนโดยไม่แจ้งให้ศูนย์ฯทราบและอนุมัติทางศูนย์ฯจะตัดสิทธิ์การเช่าของเดือนนั้น
            12. หากร้านค้าร้านใดจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าคลุมโต๊ะทางศูนย์ฯอนุญาติให้ใช้ผ้าคลุมที่เป็นสีขาวเท่านั้น
            13. กรณีฝนตกผู้เช่าจะต้องเก็บสินค้าออกจากพื้นที่ทั้งหมดทันทีหรืออนุโลมให้นําผ้าพลาสติก(สีขาวเท่านั้น)มาคลุมเพื่อบังฝนไม่อนุญาตให้นําสินค้าไปตั้งกีดขวางทางเดินในส่วนของพื้นที่สาธารณะอื่นๆที่มีหลังคาบัง
            14. ห้ามตอกหรือเจาะพื้นทางเดินผนังอาคารต้นไม้และบริเวณอื่นใดโดยเด็ดขาด
            15. ผู้เช่าต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านค้าเช่นเตาอบ,ตู้แช่ฯลฯหากเกินมาตรฐานที่ทางศูนย์ฯได้กําหนดไว้จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นกรณีไป
            16. ทิ้งขยะในบริเวณที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมให้เท่านั้น
            17. โปรดให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่เช่า
            18. ห้ามผู้เช่าก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของศูนย์ฯหรือของผู้เช่ารายอื่น
            19. ผู้เช่าต้องจอดรถในพื้นที่ที่ทางศูนย์ฯกําหนดให้เท่านั้น
            20. การชําระเงินค่าพื้นที่จะเป็นครั้งละ2เดือนโดยจะชําระภายในวันที่15-20ของเดือนก่อนที่จะเข้าพื้นที่
            21. ผู้เช่าต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคําแนะนําของศูนย์ฯเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพึงพอใจของลูกค้า
ศูนย์ฯขอความร่วมมือผู้เช่าทุกท่านในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้นโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะเรียกเก็บค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีและ/หรือยกเลิกสิทธิ์ในการออกบูธครั้งต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบทางศูนย์ฯขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของท่านหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง

ข้อมูลทั่วไป CDC Weekend Market
   ตลาดนัด CDC เปิดเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
   ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.

ค่าเช่า   ตลาดนัด CDC ( CDC Weekend Market )
ค่าเช่ารายเดือน 
– โปรโมชั่นพิเศษ จากปกติ เดือนละ 6,000 บาท ช่วงนี้ ( พย.และ ธค. นี้ ) ลดราคาทันที 50% เหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท
– ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร
– ประกันพื้นที่: 2 เดือน
– ค่าน้ำยูนิตละ: ฟรี
– ค่าไฟฟ้าหน่วยละ: ฟรี
– สัญญาการเช่าครั้งละ 2 เดือน
– จำนวนล๊อคทั้งหมด: 60

Advertisements

วิธีการจองเช่าพื้นที่: ตลาดนัด CDC ( CDC Weekend Market )
โทร 02-1015975 คุณอิ๋ง , 02-1015925 คุณกุ้ง
ไลน์ไอดี inging0133 คุณอิ๋ง หรือ rogjana คุณกุ้ง
โทรเข้ามา หรือไลน์ เข้ามา และส่งรูปภาพสินค้าที่จะขายเพื่อให้ทีมงานพิจารณา หากผ่านก็จะนัดเขามาทำสัญญา ชำระค่าบริการต่อไป

สิทธิพิเศษเฉพาะที่แจ้งว่าทราบมาจาก ทำเลขายของ.com : จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการเลือกตำแหน่งบูธแทนการจับฉลาก

Advertisements

สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อได้ที่
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายเช่าพื้นที่ Cystral Design Center 02-1015925
            หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครเช่าพื้นที่ได้ที่ http://www.crystaldesigncenter.com/th/news-a-event/weekend-market/shop-register.html

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.