bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัด CDC พื้นที่ขายของสุดไฮที่ Cystral Design Center รามอินทรา

ตลาดนัด CDC พื้นที่ขายของสุดไฮที่ Cystral Design Center รามอินทรา

            ตลาดนัด CDC รามอินทรา เป็นส่วนหนึ่งของ Community Mall Cystral Design Center โดยแต่เดิมทาง CDC ได้จัดแบ่งโซนบริเวนลานวางเฟส 2 เป็นพื้นที่ให้เช่าของตลาดนัด CDC Weekend Market แต่ตอนนี้มีการปรับปรุงบางส่วนจึงได้ย้ายตลาดนัด CDC มาเปิดบริเวณหน้า Modern Form โซน G แทนแบบชั่วคราวและนับเป็นข่าวดีเพราะทางตลาดนัด CDC จะกลับมาเปิดที่เฟส 2 ได้แล้วในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

            ตลาดนัด CDC เป็นตลาดนัดที่ทางผู้จัดออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เน้นความ งดงาม อย่างลงตัวทั้งการจัดวาง การออกแบบสถานที่ การคัดเลือกคุณภาพของสินค้าของผู้ที่ต้องการมาขายให้สอดคล้องกับแนวความคิดของตลาด สินค้าที่ผ่านการอนุญาตให้มาขายส่วนใหญ่จึงเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใคร สินค้าที่ทำขึ้นเอง ของตกแต่งเก๋ๆ หรือเป็นสินค้าที่มีแนว มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าหากเป็นอาหารก็จะมีทั้งเรื่องคุณภาพ แพคเกจหีบห่อของอาหาร รูปแบบการทาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตลาดนัดนี้ที่สามารถดึดดูดผู้ที่ชอบความคิดสร้างสรรค์ หรือผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสบายๆ โดยไม่เพียงแค่การจัดวางตำแหน่งและอารมณ์ของแสงเท่านั้น ทางตลาดนัด CDC ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับลูกค้าอยู่ตลอด มีการแสดงดนตรีสดแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้เวที เล่นกันสดๆ ท่ามกลางผู้ที่มาเดินซื้อของและพ่อค้าแม่ค้าให้เพลิดเพลินกับการซื้อของ

            กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเดินซื้อของที่ ตลาดนัด CDC นี้มีกำลังซื้อสูงมาก ด้วยภาพลักษณ์ของตัว Community Mall บวกกับการวาง Position ในทางการตลาดให้อยู่ในตำแหน่งบน มุ่งเป้าหมายเฉพาะผู้ที่ฐานะระดับกลางถึงสูงที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แล้ว ทำให้มีการคัดเลือกคุณภาพของสินค้าที่ขายค่อนข้างละเอียดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความเป็น Cystral Design Center ไม่ให้ถูกกลืนไปกับความเป็น “ทั่วไป” ไม่แตกต่าง สินค้าส่วนใหญ่ก็ราคาสูงตามคุณภาพและความคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นมา

หากใครสนใจมาขายของที่ตลาดนัด CDC นี้มีระเบียบการผู้พอสมควร ควรที่จะอ่านให้ละเอียด รูปแบบของการเช่าพื้นที่ขายของที่นี่เป็นสัญญาการเช่าครั้งละ 2 เดือน โดยจับคู่เดือนแบบนี้คือ
           มกราคม-กุมภาพันธ์ , มีนาคม-เมษายน , พฤษภาคม-มิถุนายน
           กรกฎาคม-สิงหาคม , กันยายน-ตุลาคม , พฤศจิกายน-ธันวาคม
การจองพื้นที่เช่าขายของที่ตลาดนัด CDC จะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ขาย รายละเอียดและรูปภาพของสินค้าที่จะขาย เพื่อให้ทางตลาดนัด CDC พิจารณาก่อนว่าจะได้พื้นที่หรือไม่ ซึ่งจะได้รู้ผลประมาณช่วงกลางเดือนของเดือนที่ 2 ของแต่ละรอบสัญญา และถ้าหากได้จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าท่านได้พื้นที่แล้ว และจะต้องจ่ายล่วงหน้าทั้ง 2 เดือน+เงินประกัน 5,000 บาท(จะได้คืนภายหลัง)ภายในวันที่ 15-20 ของเดือนก่อนที่จะเข้าพื้นที่ คำนวณเฉลี่ยแล้วค่าเช่าของที่นี่ตกชั่วโมงละประมาณ 71 บาท

ระเบียบการของตลาดนัด CDC หากอยากไปเช่าพื้นที่ขายของต้องอ่านให้ละเอียด
            1. ผู้เช่าต้องเข้าพื้นที่เพื่อจัดเตรียมร้านค้าภายในช่วงเวลา 15.00-17.00 น.เท่านั้นหากเลยกําหนดเวลานี้ทางศูนย์ฯจะถือว่าสละสิทธิ์การขายในวันนั้นและห้ามเก็บร้านก่อนเวลา21.00น.
            2. ผู้เช่าต้องเก็บสินค้าและสิ่งของอื่นใดออกจากพื้นที่ก่อนเวลา24:00น.เท่านั้นหากเลยกําหนดเวลานี้จะถือว่าท่านยินยอมให้ทางศูนย์ฯทําการริบสิ่งของที่ยังเก็บไม่แล้วเสร็จ
            3. ห้ามผู้เช่านําโต๊ะเก้าอี้รถเข็นหรือทรัพย์สินใดๆของศูนย์ฯไปใช้โดยเด็ดขาด
            4. ห้ามนําสินค้าหรือสิ่งของใดเข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาด
            5. ห้ามวางสินค้านอกบริเวณพื้นที่เช่าของตนเอง
            6. ห้ามขายสินค้าประเภทที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
            7. ห้ามขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือของก๊อปปี้ใดๆโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะให้ออกจากพื้นที่ทันทีและจะไม่พิจารณาให้เช่าพื้นที่อีกต่อไป
            8. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนตําแหน่งพื้นที่เช่าเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางศูนย์ฯก่อน
            9. ห้ามโอนสิทธิ์หรือเช่าช่วงให้ผู้อื่นมาขายสินค้าแทน
            10. ผู้เช่าจะต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ณ.จุดลงทะเบียนในแต่ละวันและต้องแสดงบัตรเข้าพื้นที่ตลอดการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
            11. หากผู้เช่าร้านใดไม่เปิดร้านค้าเกินกว่า2วัน/เดือนโดยไม่แจ้งให้ศูนย์ฯทราบและอนุมัติทางศูนย์ฯจะตัดสิทธิ์การเช่าของเดือนนั้น
            12. หากร้านค้าร้านใดจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าคลุมโต๊ะทางศูนย์ฯอนุญาติให้ใช้ผ้าคลุมที่เป็นสีขาวเท่านั้น
            13. กรณีฝนตกผู้เช่าจะต้องเก็บสินค้าออกจากพื้นที่ทั้งหมดทันทีหรืออนุโลมให้นําผ้าพลาสติก(สีขาวเท่านั้น)มาคลุมเพื่อบังฝนไม่อนุญาตให้นําสินค้าไปตั้งกีดขวางทางเดินในส่วนของพื้นที่สาธารณะอื่นๆที่มีหลังคาบัง
            14. ห้ามตอกหรือเจาะพื้นทางเดินผนังอาคารต้นไม้และบริเวณอื่นใดโดยเด็ดขาด
            15. ผู้เช่าต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านค้าเช่นเตาอบ,ตู้แช่ฯลฯหากเกินมาตรฐานที่ทางศูนย์ฯได้กําหนดไว้จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นกรณีไป
            16. ทิ้งขยะในบริเวณที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมให้เท่านั้น
            17. โปรดให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่เช่า
            18. ห้ามผู้เช่าก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของศูนย์ฯหรือของผู้เช่ารายอื่น
            19. ผู้เช่าต้องจอดรถในพื้นที่ที่ทางศูนย์ฯกําหนดให้เท่านั้น
            20. การชําระเงินค่าพื้นที่จะเป็นครั้งละ2เดือนโดยจะชําระภายในวันที่15-20ของเดือนก่อนที่จะเข้าพื้นที่
            21. ผู้เช่าต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคําแนะนําของศูนย์ฯเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพึงพอใจของลูกค้า
ศูนย์ฯขอความร่วมมือผู้เช่าทุกท่านในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้นโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะเรียกเก็บค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีและ/หรือยกเลิกสิทธิ์ในการออกบูธครั้งต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบทางศูนย์ฯขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของท่านหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง

ข้อมูลทั่วไป CDC Weekend Market
   ตลาดนัด CDC เปิดเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
   ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.

ค่าเช่า   ตลาดนัด CDC ( CDC Weekend Market )
ค่าเช่ารายเดือน 
– โปรโมชั่นพิเศษ จากปกติ เดือนละ 6,000 บาท ช่วงนี้ ( พย.และ ธค. นี้ ) ลดราคาทันที 50% เหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท
– ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร
– ประกันพื้นที่: 2 เดือน
– ค่าน้ำยูนิตละ: ฟรี
– ค่าไฟฟ้าหน่วยละ: ฟรี
– สัญญาการเช่าครั้งละ 2 เดือน
– จำนวนล๊อคทั้งหมด: 60

Advertisements

วิธีการจองเช่าพื้นที่: ตลาดนัด CDC ( CDC Weekend Market )
โทร 02-1015975 คุณอิ๋ง , 02-1015925 คุณกุ้ง
ไลน์ไอดี inging0133 คุณอิ๋ง หรือ rogjana คุณกุ้ง
โทรเข้ามา หรือไลน์ เข้ามา และส่งรูปภาพสินค้าที่จะขายเพื่อให้ทีมงานพิจารณา หากผ่านก็จะนัดเขามาทำสัญญา ชำระค่าบริการต่อไป

สิทธิพิเศษเฉพาะที่แจ้งว่าทราบมาจาก ทำเลขายของ.com : จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการเลือกตำแหน่งบูธแทนการจับฉลาก

Advertisements

สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อได้ที่
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายเช่าพื้นที่ Cystral Design Center 02-1015925
            หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครเช่าพื้นที่ได้ที่ http://www.crystaldesigncenter.com/th/news-a-event/weekend-market/shop-register.html

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.