ข้อตกลงและเงื่อนไข

          ทำเลขายของ.com และเครือข่ายย่อย (โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย ทีมงานทำเลขายของ.com (โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “เจ้าของ”) ซึ่งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ติดต่อ ผู้ผ่านเข้าระบบออนไลน์สื่อสารผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าวิธีใด รวมถึงผู้เข้าชมเว็ปไซด์ ทำเลขายของ.com และ เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงผ่านทาง “เว็ปไซต์”นี้ โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “ผู้ใช้บริการ” ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงและเงื่อนไข (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “T&C”) ที่ระบุด้านล่างนี้ หากผู้เข้าชมไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ / หรือ “T&C” แล้ว กรุณาอย่าเข้าชม “เว็บไซต์” นี้ ทั้งนี้เจ้าของสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และ“T&C” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านลงข้อมูลบน “เว็บไซต์”แล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ“T&C” จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกท่าน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ”เว็บไซต์” มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงและเงื่อนไข “T&C” เพื่อได้ทราบถึงนโยบายล่าสุด ซึ่งผู้ใช้ที่เข้าชม “เว็บไซต์” และใช้ บริการ (ที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้) สามารถยุติการใช้งาน “เว็บไซต์” เมื่อยื่นหนังสือแจ้งต่อเจ้าของว่าไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ หากยังคงดำเนินการใช้ต่อไปจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และต้องปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว และ / หรือ “T&C”ทุกประการ

1. ข้อตกลงทั่วไป

  1. เจ้าของจัดทำพื้นที่ออนไลน์สำหรับรวบรวมรายการบริการ หรือสินค้าที่ บุคคลทั่วไป เจ้าของ และองค์กรต่างๆ ต้องการนำเสนอ หรือ ต้องการใช้ และจัดทำการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ใช้ “เว็บไซต์” (“บริการ”) ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่น หรือ ส่งข้อความให้บุคคลที่ 3 ผ่านทาง “เว็บไซต์” ได้
  2. ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และบุคคลอื่นผู้เข้าชมเว็ปไซต์ รับทราบโดยตลอดว่า เจ้าของฯ เป็นเพียงผู้จัดพื้นที่ออนไลน์ในเว็ปไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การเจรจา การเสนอสนองของผู้เข้าใช้บริการออนไลน์ในเว็ปไซต์เท่านั้น ดังนั้น เจ้าของจึงไม่มีส่วนรู้เห็น หรือ มีส่วนได้เสีย หรือ มีส่วนแบ่งทางธุรกิจกับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ แต่อย่างใด
  3. เจ้าของมีส่วนในการ ดูแล ความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ “เว็บไซต์” และเจ้าของได้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. ข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ทุกราย

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

  1. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านห้ามละเมิด หรือพยายามละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็ปไซต์โดยปราศจากข้อแม้ รวมถึงการพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการใช้บริการ หรือเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ (server) หรือ ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยพยายามทดลอง สแกน หรือ ทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ หรือพยายามฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามสอดแทรกการบริการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ท่านอื่นๆ เจ้าของหรือเครือข่าย หรือการส่งอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
  2. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ใช้เว็บไซต์
   1. เพื่อการถ่ายโอน จำหน่าย หรือจัดเก็บสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
   2. เพื่อกระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ความลับทางธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ
   3. เพื่อกระทำการใดๆที่หมิ่นประมาท อนาจาร ขมขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ผิดหรือน่ารังเกียจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประการอื่น(หากไม่จำเป็น) รวมทั้งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทำการสื่อสารอันไม่สมควรใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งสิ้น หรือ
   4. เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดไปในทางที่น่าจะเป็นความผิด หรือไม่เหมาะสมต่อศีลธรรม จารีตประเพณีอันดี การเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ เสถียรภาพของเจ้าของ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
  3. ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้หากไม่มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา
  4. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลงโฆษณาที่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยน และเกินจริง หรือซักจูงไปในทางมิชอบหรือข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดตามมาด้วย ทั้งนี้โฆษณาทุกประเภทต้องไม่เป็นไปเพื่อการฉ้อโกงหรือขายสินค้าปลอมแปลงหรือไม่มีคุณภาพ
  5. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ทำการส่งสแปมเมลล์ รวมถึงอีเมลล์อันไม่พึงประสงค์ประเภทต่างๆ
  6. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่นนำเสนอในเว็บไซต์ นอกเสียจากว่าจะใช้เพื่อการรับ ส่ง ระบุอีเมลล์แอ็ดเดรส และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง
  7. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาที่ผู้อื่นลงโฆษณาไว้หรือมีอยู่ก่อนแล้ว

3. ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์

  1. ระเบียบผู้ใช้บริการลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้ลงโฆษณา) เมื่อชำระค่าบริการแก่เจ้าของ หรือ เมื่อยอมรับการทดลองใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ลงโฆษณาจะต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง และที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลในการลงโฆษณาหรือนำเสนอสิ่งใดๆผ่านทางเว็บไซต์จะต้องถูกต้องตามข้อตกลงดังกล่าวเช่นกันผู้ลงโฆษณายินยอมที่จะใช้บริการเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณายินยอมและอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์สามารถเข้าชมโฆษณาของตนหรือเนื้อหาที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ (ดังที่จะกล่าวถึงในข้อถัดไป) เพื่อการรับ ส่งอีเมลล์ และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เจ้าของมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาเมื่อเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาเป็นบุคคลทั่วไป ท่านไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ตลงในโฆษณา ผู้ลงโฆษณายินยอมและตกลงให้ทางเจ้าของ และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดสรรการบริการที่จัดโดยเจ้าของ รวมทั้งบริการการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆของเจ้าของและหน่วยงานในเครือข่าย
  2. ระเบียบผู้อ่านโฆษณา ผู้อ่านโฆษณายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ไปใช้ เพื่อการรับ ส่ง ระบุ กำหนดที่ตั้ง สืบค้น และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านบนจะไม่นำขึ้นสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้อ่านโฆษณายังยินยอมให้ถอดถอนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ หรือจากเจ้าของ เมื่อไม่ปฏิบัติตามหรือทำผิดวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วด้านบน

4. เนื้อหาและข้อความ

          เนื้อหาหรือรายละเอียดใดๆบนเว็ปไซด์ที่ลงประกาศโดยผู้ใช้บริการอาจถูกเข้าชมโดยผู้ใช้บริการซึ่งมาจากเว็ปอื่น ซึ่งลิงค์เข้ามาที่เว็ปไซด์ของเจ้าของ ทางเจ้าของไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆบนเว็บไซต์อันเกิดจากผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือบุคคลที่ 3 จากเว็บไซต์อื่น

          เจ้าของมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการพิจารณาถอดถอนโฆษณา หรือเนื้อหาข้อความใดๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องชดเชยหรือขอความช่วยเหลือใดๆจากผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ หรือเนื้อความในโฆษณานั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดดังที่กล่าว ไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ไม่ตัดสิทธิ ที่ทางเจ้าของตัดสินใจถอดถอนโฆษณาหรือเนื้อหาข้อความใดๆ ออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด

5. ความรับผิดชอบ

          การลงโฆษณาหรือการใช้บริการใดๆ กับทางเจ้าของถือเป็นวิจารณญานและดุลพินิจของผู้ใช้บริการโดยแท้ ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่งจึงเป็นเพียงการประเมินแนวโน้มหรือสถิติเพื่อให้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งในการนี้ผู้ใช้บริการรับว่าเจ้าของไม่อาจกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็ปไซต์ว่ามีจำนวนแน่นอนเท่าใด นอกจากนี้ทางเจ้าของไม่ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการใดๆบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย หรือสูญหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันอาจเกิดจาก หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์เพื่อเหตุผลใดก็ตาม

          ถึงแม้ทางเจ้าของจะมุ่งมั่นในการจัดสรรการบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ แต่ทางเจ้าของก็ไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดของเว็ปไซต์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซิฟเวอร์จะปราศจากไวรัสหรือ กลไกที่เป็นอันตรายอื่นๆ หากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้นอยู่ในความต้องการการบริการ ความต้องการอุปกรณ์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง ทางเจ้าของจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ภายในได้รับการจัดสรรเพื่อการนำเสนอ โดยปราศจากการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทางเจ้าของไม่รับรองการค้ำประกันใดๆ รวมทั้งปราศจากข้อเสียเปรียบอันอาจเกิดขึ้นต่อไปซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดจำหน่าย การปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่ 3 ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ และไม่รับรองความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล การบริการ ซอฟท์แวร์ ข้อความ กราฟฟิค และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

          เว็บไซต์อาจมีส่วนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งนี้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นอยู่นอกเหนือการรับรองของเจ้าของ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการเข้าไปในเว็บนั้นๆ เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

7. ข้อจำกัดในการให้บริการ

          เจ้าของมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกปิด ระงับหรือจำกัดการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ขนาดของเนื้อหา อีเมลล์ หรือ เนื้อความใดๆที่ส่งผ่านโดยการบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ทางเจ้าของขอสงวนสิทธิในการ พิจารณา ตรวจสอบ สืบค้น ผ่านระบบ เพื่อทำการแก้ไข ถอดถอนเนื้อความ ข้อมูลต่างๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งสาเหตุหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการลงโฆษณากับ ทำเลขายของ.com ต้องยึดตามรูปแบบและคำแนะนำที่จัดไว้ให้ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามรายการต่างๆข้างล่างนี้ เจ้าของจะไม่อนุญาตให้ลงโฆษณา และเป็นสมาชิกกับ ทำเลขายของ.com

  • ภาษา/คำไม่เหมาะสม: ข้อความที่ไม่สุภาพ ข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อโจมตี หรือภาษาที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ไม่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณา และแฟ้มบุคคล (member profile)
  • สื่อ/วัสดุทางเพศ : ไม่อนุญาตให้ลง สื่อที่ไม่เหมาะสม หรือ วิดีทัศน์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อทางเพศโดยตรง
  • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : ห้ามลงเนื้อหาที่เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ล่วงเกินทางเพศ ล่อลวง การแบ่งชั้นวรรณะ บ่งชี้ หรือ โจมตีบุคคลอื่น
  • สื่อ/วัสดุผิดกฎหมาย : ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ วัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือ การบริการเข้าข่ายผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม
  • สื่อลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต : ห้ามลงโฆษณาด้วยเนื้อหา หรือ สื่อ ที่มีลิขสิทธิ์ ที่ปราศจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ
  • ข้อมูลชักนำในทางที่ผิด : ห้ามโฆษณาด้วยข้อความเท็จ ล่อลวง หรือ ชักนำในเชิงหลอกลวง
  • การลงโฆษณาในหมวดหมู่ที่ไม่เกี่ยวข้อง : ไม่อนุญาตให้ลงโฆษณาผิดหมวดหมู่ หรือ โฆษณาที่ขาดความเหมาะสมในหมวดหมู่นั้นๆ
  • การลอกเลียนโฆษณา : ห้ามลอกเลียนโฆษณาที่มีอยู่แล้ว หรือ โฆษณาคล้ายคลึงกัน ในประเภทหรือชนิดเดียวกัน
  • การลงโฆษณาซ้ำ : ท่านไม่สามารถลงโฆษณาที่มีเนื้อหาซ้ำกันไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

8. การดำเนินคดีและการตัดสินคดี

          ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวถึงในที่นี้ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะได้รับการคุ้มครองและแก้ไขภายใต้กฎหมายไทย โดยให้ดำเนินคดีที่ศาลในราชอาณาจักรไทย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ไทยเท่านั้น

          หากมีกรณีเกิดขึ้นเจ้าของ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครและผลจากการใช้งานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร หรือ การขาดความสามารถในการใช้บริการเว็บไซต์นั้นจะเป็นอย่างไร รวมถึงไม่รับผิดชอบการละเลยหรือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย

9. สำหรับผู้ที่ต้องการนำบทความ บทวิเคราะห์ ไปเผยแพร่ต่อ

           สำหรับผู้ที่ต้องการนำบทความ บทวิเคราะห์ ที่มีอยู่ในภายเว็บไซต์ทำเลขายของ.com ที่ทางทีมงานทำเลขายของ.com ได้จัดทำขึ้นมานั้นไปเผยแพร่ต่อ ทางทีมงานทำเลขายของ.com “ไม่อนุญาต” ทุกกรณี หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อกรุณาติดต่อทีมงานทำเลขายของ.com ที่ webmaster@xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com โดยจะคิดราคาในรูปแบบ “ค่าเช่า” บทความ บทวิเคราะห์เป็นรายปีปีละ 10,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยจะนับตั้งแต่วันแรกที่ได้เผยแพร่ บทความ บทวิเคราะห์ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน และต้องลงที่มายังบทความ บทวิเคราะห์ ต้นฉบับทุกครั้ง

Recommended

10 เรื่องที่ควรรู้ก่อน… เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า

      การเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเป็นความต้องการของคนทำธุรกิจกันทุกคน   ด้วยความที่ห้างสรรพสินค้า ดังๆส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image Building) [อ่านต่อ]

ค้นหาตลาดนัดตามเขต

แฟรนไชส์ยอดนิยม