จุดผ่อนผัน

จุดผ่อนผัน ความหมายและกฎระเบียบการจัดหาบเร่-แผงลอย

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยบริเวณจุดผ่อนผัน

ความหมายและนิยามของจุดผ่อนผัน

จุดผ่อนผันหมายถึง บริเวณที่หรือทางสาธารณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้ทําการขายหรือจําหน่ายสินค้าได้ระหว่างวัน เวลาที่กําหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
จุดผ่อนผันในพื้นที่เขตคลองสานมีจํานวน 25จุด,ผู้ที่ได้รับอนุญาต,จํานวน836ราย

ระเบียบ/กฎหมายทีเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
            – พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
            – พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535
            – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2545
            – ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผัน
                        1. อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นทีผ่อนผัน และแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ประจําสํานักงานเขตประกอบด้วย
                                    – ข้าราชการฝ่ายเทศกิจ
                                    – ข้าราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
                                    – ข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อกฎหมาย การกวดขัน การตักเตือน และการจับกุมผู้ที่ไม่เชื่อฟังคําตักเตือนเพื่อมิให้มีผฝ่าฝืน หากพบผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัด
                        2.อาศัยอํานายตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ได้ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 ขึ้นมาใช้บังคับแก่ผู้ที่ค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน
                        3.ตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 ขึ้นมาบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน การบังคับตามกฎหมายในจุดผ่อนผันยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ตลอดมา

สภาพปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพืนทีเขตคลองสาน
ผู้ค้าในจุดผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นทีผ่อนผัน เช่น
            1. ตั้งวางแผงค้าล้ําแนวเส้นสีขาวที่กําหนด
            2. แผงค้ามีขนาดพื้นที่เกินกว่า ๒ ตารางเมตร
            3. ตั้งวางก่อนเวลาอนุญาต
            4. เลิกทําการค้าไม่เก็บอุปกรณ์
            5. ตั้งวางในจุดกวดขันพิเศษ เช่น ผิวการจราจร , ในเขตทางม้าลาย
            6. ไม่รักษาความสะอาดเวลาค้า แต่จะทําความสะอาดหลังเลิกทําการค้า
            7. ผู้ค้าอาหารจะล้างอุปกรณ์การค้าบริเวณที่ทําการค้า
            8. ไม่ค้าขายด้วยตนเอง แต่จะมีลูกจ้างมาค้าขายแทน
            9. ค้าขายเกินเวลาที่กําหนด
            10. ไม่ให้ความร่วมมือในการล้างทําความสะอาดทางเท้าบริเวณที่ค้าขาย
            11. ผู้ค้าอาหารจัดเครื่องป้องกันฝุ่นไม่ดีพอ
            12. ผู้ค้าอาหารไม่ใส่หมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อน
            13. ค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
            14. ไม่ติดใบอนุญาตไว้ในที่เห็นเด่นชัดและไม่ติดบัตรประจําตัวผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้า

แนวทางการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยบริเวณจุดผ่อนผัน
            1. เจ้าหน้าที่จะต้องประชุมผู้ค้า ชี้แจงให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผอนผันที่กรุงเทพมหานครกําหนด และโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืน
            2. การปฏิบัติหน้าที่เจ้าของหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เมื่อพบผู้ฝ่าฝืนจะต้องแนะนําให้แก้ไขก่อน
            3. การดําเนินคดีแก่ผู้ค้าทีฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจะต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ
            4. มีการเลือกตัวแทนผู้ค้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างสํานักงานเขตและผู้ค้า
            5. ใช้มาตรการลงโทษทางสังคม เช่น ให้หยุดทําการค้า
            6. ขอรับการสนับสนุนจากภาพเอกชนในการจัดระเบียบผู้ค้าเช่น,ร่ม , แผงค้า

 ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.