bannera1 bannera1 bannera1

“ถนนคนเดิน@ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2550

“ถนนคนเดิน@ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2550 วันละ 150 บาท

ขนาดพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตร มีประมาณ 100 กว่า บูท ไม่จำกัดประเภทสินค้า ห้ามสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ อันนี้เน้น

 

หลักเกณฑ์และข้อปฎิบัตการใช้พื้นที่โครงการ
“ถนนคนเดิน@ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ”
ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2550
1. ขอบเขตพื้นที่ บริเวณเกาะกลางถนนทิศตะวันออก ตั้งแต่ลานจอดรถหน้าเสาธงอาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B) ตลอดเส้นทางบริเวณเกาะกลางถนน สิ้นสุดบริเวณหน้าศาลพระพรหม (ตามผัง)
2. รูปแบบกิจกรรม (1) หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานมาออกร้าน
จาหน่ายสินค้า เช่น ของดี OTOP เสื้อผ้า ของขวัญปีใหม่ ของใช้เบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ จัดแสดงผลงาน
จัดกิจกรรมในงาน อาทิ การแสดงดนตรี โชว์ความสามารถต่างๆ (2) เชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยวชม ซื้อสินค้าในงาน
3. รูปแบบการตกแต่งและใช้พื้นที่
3.1 ผู้ขายต้องจัดเตรียม โต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ในการแสดงและจาหน่ายสินค้ามาเอง
3.2 ผู้ขายต้องจัดเตรียมปลั๊กไฟ สายไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร หลอดไฟ หรืออุปกรณ์ส่องสว่างอื่นๆ มาเอง
3.3 อนุญาตให้ใช้พัดลมได้ 1 ร้านต่อ 1 เครื่อง
3.4 ห้ามนาอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ส่องสว่างและพัดลม มาใช้ก่อนได้รับอนุญาต
3.5 สาหรับร้านค้าประเภทอาหารให้ใช้อุปกรณ์เตาแก๊ส ถ่าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับร้านเท่านั้น
3.6 ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับไฟ้ฟ้าส่วนกลาง ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกาลังวัตต์ไฟฟ้า
เพื่อให้ ธพส. พิจารณาก่อน
3.7 ห้ามมิให้จาหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
3.8 ผู้ขายเข้าจัดเตรียมสถานที่ได้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.ของวันที่ 19 ธันวาคม 2556
3.9 กรณีทผู้ขายจะไม่จัดเก็บโต๊ะและสินค้า จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปกปิดร้านค้าให้เกิดความสวยงาม ทางผู้จัด
ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้าและอุปกรณ์ใดๆ ของท่าน
3.10 ผู้ขายจะต้องรื้อถอนอุปกรณ์ พร้อมขนย้ายและจัดเก็บขยะสิ่งปฎิกูลและทาความสะอาดพื้นที่ร้านค้าของตน
ให้กลับสู่สภาพเดิมในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ไม่เกิน 24.00 น.
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย
4.1 วิธีการจับสลาก เพื่อกาหนดตาแหน่งร้านค้าตามกลุ่มประเภทธุรกิจ ตามความเหมาะสม
4.2 กรณีที่ผู้ขายมีจานวนมากกว่าพื้นที่ที่กาหนดไว้ ใช้วิธการจับสลาก

5. วิธีการสมัครขายสินค้า สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขายสินค้าได้ที่ website:http://www.dad.co.th หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ที่เบอร์โทร 02 1422352 , 02 1422265 ,085-6612827 เวลา 08.30 – 17.00 น. วันเวลาราชการ
6. ขั้นตอนการคัดเลือกและชาระเงินค่าเช่าร้านค้า
6.1 ผู้ขายนาส่งใบสมัครขายสินค้าพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด อาคารศูนย์ประชุม ชั้น 1
6.2 จับสลากเพื่อจัดสรรตาแหน่งร้านค้า ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น.
6.3 ผู้ขายทีได้ตาแหน่งร้านค้าแล้วในการจับสลาก จะต้องชาระค่าใช้บริการพื้นที่ทันที
6.4 เมื่อชาระเงินค่าใช้บริการพื้นที่แล้ว ธพส. จะไม่คืนเงินให้กับท่านไม่ว่ากรณีใดๆ

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.